FNs Verdensmål

Hvad er FNs Verdensmål?

FNs Verdensmål, også kendt som Sustainable Development Goals (SDGs), er en global handlingsplan vedtaget af FN’s medlemslande i 2015. Målene består af 17 forskellige mål og 169 delmål, der sigter mod at løse verdens største udfordringer inden 2030. Verdensmålene er baseret på princippet om, at økonomisk udvikling skal være bæredygtig og inkluderende for alle mennesker og planeten.

Hvordan blev FNs Verdensmål etableret?

FNs Verdensmål blev etableret som en opfølgning på Millenniemålene, som var en tidligere FN-handlingsplan vedtaget i år 2000. Millenniemålene havde otte mål, der fokuserede på at bekæmpe fattigdom og forbedre sundhed, uddannelse og miljø. Selvom Millenniemålene opnåede visse resultater, blev det klart, at der stadig var mange udfordringer, der skulle tackles. Derfor blev FNs Verdensmål udviklet for at bygge videre på og udvide indsatsen.

Hvad er formålet med FNs Verdensmål?

Formålet med FNs Verdensmål er at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden. Målene adresserer en bred vifte af emner, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, rent vand, bæredygtig energi, økonomisk vækst, infrastruktur, ulighed, bæredygtige byer, ansvarligt forbrug, klimaforandringer, hav- og landliv, fred og retfærdighed samt partnerskaber for handling.

De 17 Verdensmål

Fns Verdensmål 1: Ingen fattigdom

Det første verdensmål sigter mod at udrydde ekstrem fattigdom i alle dens former og sikre social beskyttelse for alle mennesker.

Fns Verdensmål 2: Intet sult

Verdensmål 2 fokuserer på at opnå fødevaresikkerhed, forbedret ernæring og fremme bæredygtig landbrugspraksis.

Fns Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Målet er at sikre sundhed og trivsel for alle mennesker i alle aldre og fremme et sundt liv.

Fns Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 handler om at sikre inkluderende, retfærdig og kvalitetsuddannelse samt fremme livslang læring for alle.

Fns Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Fns Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 6 fokuserer på at sikre adgang til rent vand og ordentlig sanitet for alle mennesker.

Fns Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Målet er at sikre adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.

Fns Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8 handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst samt anstændige jobs for alle.

Fns Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Målet er at opbygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering samt fremme innovation.

Fns Verdensmål 10: Mindre ulighed

Verdensmål 10 sigter mod at reducere ulighed inden for og mellem lande.

Fns Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Målet er at gøre byer og menneskelige bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Fns Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

Fns Verdensmål 13: Klimaindsats

Målet er at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser gennem tilpasning og reduktion af drivhusgasemissioner.

Fns Verdensmål 14: Livet i havet

Verdensmål 14 fokuserer på at bevare og bæredygtigt udnytte havets ressourcer samt beskytte havets økosystemer.

Fns Verdensmål 15: Livet på land

Målet er at beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af økosystemer på land samt stoppe tabet af biodiversitet.

Fns Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål 16 handler om at fremme fredelige og inkluderende samfund samt sikre retfærdighed for alle.

Fns Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Målet er at styrke implementeringen af FNs Verdensmål gennem partnerskaber mellem regeringer, civilsamfundet og den private sektor.

Hvordan kan man bidrage til FNs Verdensmål?

Hvad kan man gøre som individ?

Som individ kan man bidrage til FNs Verdensmål ved at være opmærksom på sin egen adfærd og træffe bæredygtige valg i hverdagen. Dette kan inkludere at reducere sit energiforbrug, genbruge og genanvende, støtte sociale og miljømæssige organisationer samt deltage i frivilligt arbejde.

Hvad kan virksomheder gøre?

Virksomheder kan bidrage til FNs Verdensmål ved at implementere bæredygtige forretningspraksis, reducere deres miljøpåvirkning, fremme ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen samt støtte lokale samfund og sociale initiativer.

Hvad kan regeringer gøre?

Regeringer kan bidrage til FNs Verdensmål ved at udvikle og implementere politikker og lovgivning, der fremmer bæredygtig udvikling og social retfærdighed. Dette kan omfatte investeringer i uddannelse, sundhedsvæsen, infrastruktur og miljøbeskyttelse samt styrkelse af institutioner og retssystemer.

Opsummering

FNs Verdensmål er en global handlingsplan, der sigter mod at løse verdens største udfordringer inden 2030. Målene spænder over en bred vifte af emner og adresserer alt fra fattigdom og sult til klimaforandringer og fred. Alle kan bidrage til FNs Verdensmål ved at træffe bæredygtige valg i hverdagen og støtte initiativer, der fremmer en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Kilder

1. FN’s Verdensmål: https://www.globalgoals.org/

2. FN’s Verdensmål i Danmark: https://www.verdensmaalene.dk/

ejer Avatar