• Danish
  • English

Seneste nyheder

Udviklingsspor i gartnerierhvervet

11-05-2004
Velbesøgt seminar satte fokus på udviklingen i gartnerierhvervet. Repræsentanter fra branchen belyste centrale udfordringer i et konkurrencetrængt marked. Temaerne blev bakket op af succesfulde eksempler på, hvordan nytænkning og inddragelse af videnpersoner fra forsknings- og uddannelsesinstitutionerne har ført til nye nicheområder. RoboCluster præsenterede en række praktiske eksempler på hvad robotteknologi kan tilføje gartnerierhvervet.

Fuldt hus til møde hos Odense Erhvervsråd

Af Lars Kjærbølling • DEG GreenTeam • lk@deg.dk

Odense Erhvervsråd havde i starten af oktober i samarbejde med IT-Forum Fyn og DEG GreenTeam arrangeret et velbesøgt møde på Odense Rådhus.

Gartnerierhvervet og de tilknyttede virksomheder har stor betydning for Odense Kommune. Odense Erhvervsråd ville med mødet sætte fokus på, hvordan gartnerierhvervet og dets leverandører fortsat kan styrkes og udvikle konkurrenceevnen på det globale marked. Interessen for emnet var så stor, at det desværre blev nødvendigt at afvise en række interesserede på grund af pladsmangel. Blandt de fremmødte var mange leverandører til gartnerierhvervet.

Udvikling er nødvendig

Mødet blev indledt af virksomhedskonsulent Lars Kjærbølling fra DEG GreenTeam, der pegede på de store forskelle, der er mellem gartnerierne, både fordi man dyrker forskellige kulturer, og fordi gartnerierne anvender teknologi med meget forskellig intensitet.

Hele gartneribranchen står i øjeblikket overfor afsætningsproblemer og lave priser. Der er derfor en generel opfattelse på tværs af de store forskelle i erhvervet af, at udvikling er nødvendig. Denne udvikling må nødvendigvis tage udgangspunkt i det enkelte gartneris situation og virksomhedens strategiske mål. Det bliver udgangspunktet for en workshop, der afvikles 18. oktober i år.

De fleste vil ved analyse af deres situation formentlig nå frem til en erkendelse af, at det er nødvendigt at matche markedsprisen og derudover tillige at tilbyde noget ekstra, hvis man skal klare sig i konkurrencen. Lean konceptet og investering i ny teknologi er to veje mod dette mål.

I forhold til investeringer blev der redegjort for nogle af årsagerne til, at mekanisering er så forskelligt udbredt og forholdsvis langt bagefter i Danmark, i forhold til udviklingen i Holland. Der blev i den forbindelse peget på: Virksomhedsstørrelse og branchestruktur, knopskydningsbyggeri, den dårlige økonomi i erhvervet - der giver kun giver mange af virksomhederne få kræfter til at investere, traditionen for at sprede produktionen på mange varenumre og tilbyde varen leveret i mange forskellige emballager og ikke mindst den kaotiske afsætningssituation, med korte leveringstider og uforudsigelig afsætning, der stiller store krav til mekaniserede løsningers kapacitet.

I forlængelse heraf blev der talt om nødvendigheden af, at man som virksomhed interesserer sig for, hvordan virksomhedens varer bliver bragt på markedet, fordi forbrugerens oplevelse i sidste ende er summen af gartneriets og handelsleddenes arbejde, og ikke mindst fordi en betydelig del af de omkostninger, der løber på produktet, inden det når forbrugeren, genereres i handelsleddene.

Der blev udtrykt glæde over, at disse tanker er indeholdt i det arbejde, som den såkaldte "tænketank" præsenterede på PfP's årsmøde, men også en vis bekymring for, om den helt nødvendige gensidighed, når der skal rationaliseres på tværs af virksomhedsgrænser, er til stede. Afslutningsvist blev der trukket to udviklingsspor op. Det første for gartnerier, der har kræfter til at imødekomme de stigende krav fra markedet til større effektivitet. Det andet spor for gartnerier, som ikke har kræfterne, og hvor det er vigtigt at afviklingen sker, så værdierne så vidt muligt reddes.

Massive investeringer

Direktør Torben Moth fra Gartneriet Rosa Danica tog tråden op og fortalte om, hvordan de har udvidet virksomheden gennem fusion med et større gartneri, og løbende har udviklet begge gartnerierne med massive investeringer, så man i dag står med to topmoderne, næsten gennemrationaliserede gartnerier med høj kapacitet.

Meget af "støjen" fra afsætningen opfanges med et stort nybygget logistikanlæg, hvor der opbevares færdigpakkede planter, og pakkeriet er blevet mekaniseret med vision-sortering og posepakkere i samarbejde med ingeniørfirmaet Cubus. Klipning af stiklinger er outsourcet til Polen, der kan udføre arbejdet så billigt, at det p.t. ikke er aktuelt at investere i den robot, der er udviklet i et samarbejde mellem en hollandsk leverandør og bl.a. Gartneriet Ove Nielsen på Sydfyn. Torben Moth pegede på, at denne nu havde nogle år på bagen, og at han gerne så udvikling af en ny generation med større produktivitet.

Rosa Danica Marslev havde haft fornøjelse af at gennemføre et udviklingsprojekt efter Leankonceptet, ikke mindst i forhold til medarbejdernes engagement. Der blev fra salen spurgt til, om man med bedre ledelse kunne øge produktiviteten hos erhvervets medarbejdere, og på den måde undgå eksport af arbejdspladser. Beklageligvis er det urealistisk at få danske medarbejdere til at yde måske mere end 10 gange så meget, så automation er formentlig det mest realistiske alternativ til outsourcing. Derved tabes også arbejdspladser, men der bevares også arbejdspladser, og der skabes nye hos leverandørerne af teknikken.

"In" at udvikle teknik

Centerleder John Henriksen fortalte om baggrunden for dannelsen af UdviklingsCenter Aarslev, hvor der fokuseres på udvikling af gartnerierhvervet og produktion af medicinplanter. Der er opnået gevinster ved at bringe kompetencer fra forskellige undervisnings- og forskningsmiljøer sammen om udviklingsopgaver til gavn for gartnerierhvervet, og der kan som en følge af samarbejdet konstateres en øget opmærksomhed på erhvervets udviklingsbehov.

En række projekter er gennemført og afsluttede, og der står nu udstyr som gartnerierne kan låne, så det enkelte gartneri har mulighed for at teste teknikken på den aktuelle kultur, inden man kaster sig ud i større investeringer. Udstyret kan bestilles på www.ucaa.dk, hvor man også kan se beskrivelser af igangværende og afsluttede projekter.

Det er blevet "in" at arbejde med udvikling af teknik til erhvervet, og som spin off blev der peget på, at ingeniørstuderende opfattede gartnerier som virksomheder, der kunne være interessante i en kommende karriere.

Robotter til erhvervet

Koordinator Michael Wehner Rasmussen præsenterede RoboCluster, der også er et netværk mellem forsknings- og undervisningsvirksomheder, producenter af automation, og nogle konsulentvirksomheder med udgangspunkt i Mærsk McKinney instituttet på Syddansk Universitet i Odense.

Netværket, der har til formål at udvikle og udbrede robotteknologi til små og mellemstore virksomheder, har også meldt sig på banen i forhold til gartnerierhvervet, og arbejder pt. med at kommercialisere en vaskerobot til drivhustage, der er "født" i UdviklingsCenter Aarslevs regi. Arbejdet sker i samarbejde med Gartneriet Ove Nielsen. Man arbejder ligeledes med automatisering af tomatavl i samarbejde med gartneriet Alfred Pedersen & Søn. Endvidere arbejdes der på at etablere samarbejde med bl.a. Ingeniørskolen Odense Teknikum og private virksomheder, om etablering af et kompetencecenter på udnyttelse af vision-teknologi til gartnerierhvervet.

Skabte volumen

Produktionschef Anders Beck Larsen fra Gartneriet Multigreen sluttede dagen af med at fortælle om, hvordan man dér havde skabt volumen i produktionen, i første omgang uden at løbe den store risiko ved at overtage to lukningstruede gartnerier og leje et tredje. De hidtidige ejere er fortsat som driftsledere med ansvar for pasning af kulturen og personaleledelse, mens alle øvrige administrative opgaver er overtaget af Multigreen. Det var opfattelsen, at det var en ordning, der var til fordel for alle.

I gartneriet gør man et stort arbejde for at følge op på nøgletal i gartneriet i forhold til tre dimensioner: kultur, produktionssted og traditionel omkostningsart. Der blev peget på det uhensigtsmæssige i, at data findes i forskellige programmer, der ikke er integreret med en fælles databasestruktur, som tilsvarende ERP-systemer, og udtrykt håb om, at projektet GBIS vil afhjælpe denne mangel. Det seneste tiltag på gartneriet er at samle produktionen af stiklinger og stikning i et nyt, moderne anlæg.

I den aktuelle situation, hvor mange gartnerier har problemer med at få økonomien til at hænge sammen, kan den model, der er anvendt hos Multigreen givet anvendes med fordel af andre. Man kan forestille sig, at virksomheder udvikler den administrative styring som kernekompetence og sætter sig i centrum for produktionsnetværk af gartnerier, der kan være mere eller mindre tæt knyttet sammen. Multigreen betragter dog dyrkning af Hedera som deres kernekompetence, og har p.t. ikke planer om at udvide aktiviteterne ved at tage andre kulturer ind.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere