• Danish
  • English

Seneste nyheder

Etablering af et regionalt teknologicenter

28-02-2006
RoboCluster indsendte i februar 2006 en ansøgning til Videnskabsministeriet om etablering af et regionalt teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer.

På verdensplan investeres der i disse år store summer på udvikling af mekatroniske systemer og robotter, som selvstændigt eller i samspil med mennesker kan udføre komplekse opgaver. Udviklingen har ført til, at robotterne bliver stadig mere intelligente. Via sensorer er robotterne blevet i stand til bedre at ”forstå” og reagere på skiftende omgivelser og selvstændigt udføre en række processer.

I kølvandet på denne tendens spås udviklingen og implementeringen af intelligente systemer og robotter at blive en væsentlig vækstparameter inden for en bred vifte af brancher og virksomheder. For at styrke denne udvikling og sikre en fortsat udbredelse til gavn for dansk erhvervsliv ønsker RoboCluster i samarbejde med Center for Product Development og Teknologisk Institut at etablere et teknologicenter.

 

Med udgangspunkt i robotteknologi, sensorer og intelligente systemer skal teknologicenteret igangsætte og forankre en innovativ udvikling af fremtidens produkter og processer. Der kan være tale om undervandsrobotter til brug i offshore industrien, robotter til udtagning af blodprøver inden for sundhedsvæsenet, markrobotter til pleje og overvågning af planter til medicinsk brug, frugtplukkerrobotter i gartnerier, murerrobotter i byggeriet, robotlegepladser, overvågningsrobotter i farlige miljøer, genoptræningsrobotter til trafikskadede og opererede patienter, håndteringsrobotter for produkter i mikro- og nanoskala, industrirobotter med universelle gribere til ekstremt fleksibel håndtering af emner og mange flere.

Teknologicenterets opgaver

Teknologicentret vil tage afsæt i kernekompetencerne i den syddanske region og etablere en bred dynamisk kontaktflade til såvel nationale som internationale kompetencecentre, som skal styrke innovationen inden for robotter, sensorer og intelligente systemer. Hovedopgaven bliver at igangsætte og understøtte udviklingen af kommercielle muligheder i krydsfelter mellem det robotteknologiske område og specifikke brancheområder. Processen gennemføres i en række arbejdstrin:

• Nøglepersoner etableres i tværfaglige ”krydsfelter” mellem anvendelsesområder og det robotteknologiske område. Anvendelsesområderne udvælges bl.a. på baggrund af konklusioner i det ”Teknologiske Fremsyn inden for Kognition og Robotteknologi”. Der er initialt udpeget fire bredt afgrænsede anvendelsesområder: Industriel Produktion, Biologisk Produktion, Sundhed & Pleje og Leg & Læring.

• Inden for hvert krydsfelt skabes en ”krystalkugle”, der i et 5-10-15 års perspektiv viser trends og brugernes behov for intelligente mekaniske produkter bygget på robotteknologi.

• Hver krystalkugle omsættes til et ”roadmap”, der kortlægger de væsentligste regionale, nationale og internationale aktører, samt en faseopdelt plan med mål, milepæle og hovedaktiviteter for forskning og udvikling af teknologier, produkter, services, virksomheder, erhverv og rammebetingelser, der vil kunne virkeliggøre krystalkuglens visioner.

• Roadmap-planerne udmøntes i konkrete ”udviklings- og samarbejdsprojekter” gennem RoboClusters ProjektBørs. ProjektBørsen vil dermed være omdrejningspunktet for en handlingsorienteret forfølgelse af roadmapmål og milepæle. For at sikre maksimal vækst i regionen og det øvrige Danmark har denne fremadrettede indsats et innovativt og vækstmæssigt fokus, så der skabes så mange nye produkter og virksomheder som muligt.

Faktaboks
Teknologicentret vil udnytte den succes, der er opnået af de relativt nystartede og hurtigt ekspanderende centre RoboCluster og Center for Product Development på Syddansk Universitet, og drage fordel af Teknologisk Instituts mangeårige erfaringer med servicering af erhvervslivet.

Konsortiet omfatter:
RoboCluster, Odense
• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, Odense
• Center for Product Development, Syddansk Universitet, Sønderborg
• Mads Clausen Institute of Product Innovation, Syddansk Universitet, Sønderborg
• Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense
• Teknologisk Institut, Odense
• Designskolen Kolding, Kolding
• Fyns ErhvervsCenter, Odense
• Esbjerg Tekniske Institut, Aalborg Universitet, Esbjerg
• Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm, Afdeling for Jordbrugsteknik, Horsens

Desuden har 65 virksomheder inden for de fire anvendelsesområder givet interessetilkendegivelser til teknologicenteret.

Den akkumulerede viden og kompetencerne i teknologicenteret formes til services, primært rettet mod SMV-virksomheders innovative udvikling af nye intelligente mekaniske produkter. Alle danske virksomheder vil få adgang til disse services, og der vil være en markant formidlingsindsats via GTS-institutter, erhvervsservicecentre, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner, offentlige instanser m.fl.

Da teknologicenteret kan give medspil i en bred vifte af brancher og anvendelsesområder samler teknologicenteret helt unikt alle betydende forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, erhvervsservicecentre, investorer, innovationsmiljøer, forskerparker og offentlige myndigheder samt en række små, mellemstore og store virksomheder i den syddanske region om projektets gennemførelse.

Teknologicenteret skal overordnet administreres af RoboCluster med sekretariat i Odense, medens der vil være kontaktpunkter hos såvel RoboCluster som hos Center for Product Development i Sønderborg.

Teknologicenteret har i en 4-årig opstartsfase et samlet budget på 21,5 mio. kr.

Videnskabsministeriet forventer at træffe en afgørelse medio marts 2006.


Kontaktperson

Centerleder Rune Larsen, tlf. 6550 3652, rune.larsen@robocluster.dk


Læs også RoboCluster modtager midler til etablering af regionalt teknologicenter... (nyhed fra 06.03.06)

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere