• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotklyngen gør status

25-09-2009
Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, drevet af RoboCluster, Center for Product Development, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut, har gjort status. Rammen var en Innovationskonference den 10. september 2009, hvor godt 60 interessenter var mødt op for at hente friske ideer og høre om de visioner, projekter og aktiviteter, der er igangsat siden initiativets start i 2006.

Det var en veloplagt regionsrådsformand, Carl Holst fra Region Syddanmark, som indledte Innovationskonferencen ’Robotter og intelligente systemer i Danmark’ 10. september 2009. Han så robotter som en af nøglerne til at imødekomme de udfordringer, som regionerne står over for, og tegnede et levende billede af en fremtid med flere robotter i hverdagen.

Men virksomhederne alene kan ikke løfte opgaven, understregede Carl Holst. Der er behov for samspil og samarbejde mellem det offentlige og de private virksomheder, hvis vi missionen skal lykkedes. Og netop tværfagligt samspil og samarbejde har været omdrejningspunkt i det Regionale Teknologicenter.

Det fremgik af centerchef Claus Risagers indlæg. Claus Risager, fra Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut, er en af hovedarkitekterne bag det Regionale Teknologicenter og præsenterede et udsnit af de mange projekter og initiativer, der er igangsat i teknologicentrets fireårige levetid. Fra den automatiske æbleplukker, der kan effektivisere æbleavlernes drift, over robotten, der fræser forme til unikke betonkonstruktioner direkte ud fra arkitekternes anvisninger, til intelligente toiletter og terapeutiske robotsæler til ældreplejen.

Fokus skaber nye relationer

Det Regionale Teknologicenter har sat fokus på fire områder: Robotter til biologisk produktion, pleje/sundhed, leg/æring og industriel produktion. Det har skabt berøring med nye samarbejdspartnere, som landmænd, frugtavlere, læger, plejehjemsledere og skoleledere. Alle har de afsløret et stort og foreløbigt udækket behov for robotter, automatisering og intelligente systemer. Det tværfaglige samarbejde har samtidig kastet nye ideer og visioner af sig til udviklingen inden for de fire områder. Disse blev ridset op på Innovationskonferencen.

Grønne robotter i landbruget

Lektor Rasmus Jørgensen fra Institut for Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet fortalte om udviklingstendenserne inden for biologisk produktion. Der sigtes mod større effektivitet og bedre miljø og dyrevelfærd. Syddansk Universitet er særligt fokuseret på sensornetværk til dyreproduktion, hvor man måler, hvad dyrene gør og giver dem tryghed, når de har brug for det. Der satses på højteknologisk ukrudtsbekæmpelse, ved hjælp af mikrosprøjtning og sprøjtebomme, der stedspecifikt sprøjter ukrudt, så landbruget kan nedbringe brugen af sprøjtegifte med 90 %. Og der arbejdes på udvikling af mindre maskiner, som ikke ødelægger jorden med mange kørespor. Ideen er at have nogle få ”moderskibe”, der kører i store kørespor, som supporteres af mange små robotter, der kører rundt i markerne.

Sundhedsrobotter

Sygehusdirektør Peder Jest fra OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus perspektiverede anvendelsen af robotter i sundhedssektoren. Et område i hastig vækst og som spås et stort potentiale. Særligt inden for opgaver som transport, rengøring, vaskeri, monitorering, diagnosticering, genoptræning og flytning af patienter. OUH arbejder aktivt med innovation for at blive blandt verdens bedste hospitaler. Og kompetencerne er til stede i form af RoboCluster, Syddansk Universitet og de mange robotudviklende virksomheder i området, fortalte Peder Jest.

Et af initiativerne ses på Svendborg Sygehus, hvor en servicerobot transporterer blodprøver rundt. De praktiserende læger fylder blodprøver i robotten, som selv tager elevatoren hen til bioanalytikeren, hvor prøverne afleveres. Visionen er at overføre princippet til hospitalssengene, så de selv kan køre til operationsstuerne - og tilbage igen. Der er også blodprøverobotten fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, som automatisk skal tage blodprøver og aflaste laborantpersonalet, og genoptræningsrobotter ligeledes fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet til hjemmetræning og brug i træningssale på Svendborg Sygehus.

Disse robotter kan alle anvendes i eksisterende byggeri. Men det planlagte byggeri af nye sygehuse i Danmark åbner for helt nye og mere integrerede muligheder. Fx rullende fortove til patienter og personale, selvkørende båretransport, forsyninger af vare og materiale i lukkede systemer, for at nævne nogle få, som vil effektivisere driften af sygehusene, fortalte Peder Jest.

Designerne spiller en vigtig rolle

Inden for biologi og sundhed har design vist sig at spille en vigtig rolle. Både i forhold til at konceptualisere ideerne, og i forhold til at sælge ideerne videre til potentielle brugere af de robotteknologiske løsninger.

Institutleder Matilde Aggebo fra Designskolen Kolding gav et indblik i, hvordan designere fra Designskolen har bidraget i udviklingen af nye robotløsninger i det Regionale Teknologicenter. Særligt har designskolen være inde over blodprøverobotten, som har fået en udformning, der er acceptabel for mennesker, og landbrugsrobotterne, som er tænkt mindre og mere fleksible i designernes formsprog.

- Det er vigtigt, at vi ikke betragter design som en finish, der kommer på til sidst, når ingeniørerne er færdige med deres arbejde. Design skal vokse ud af identificeringen af behovet og omsættes til form og materiale, sagde Matilde Aggebo.

Lær brøkregning med robotter

Inden for leg og læring startede det Regionale Teknologicenters for fire år siden ud med et primært fokus på robotter til leg. Det har ændret sig, og ved teknologicenters afslutning er fokus i højre grad lagt på læring baseret på ideer og teknologier fra lege og spil, fortalte undervisningslektor Gunver Majgaard fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

Syddansk Universitet søsætter blandt andet en ny uddannelse som civilingeniør i oplevelsesteknologi, hvor leg og læring forbindes gennem oplevelser. Det være sig i form af interaktive teknologier som digitale læremidler, spil og robotteknologiske systemer til brug i skoler, virksomheder, genoptræningcentrer og private hjem. Det ændrede fokus har også betydet samarbejde med nye partnere, fx University College Lillebælt, der uddanner pædagoger, lærer og fysioterapeuter. De studerende udvikler sammen med studerende fra Syddansk Universitet og Designskolen Kolding fælles koncepter og prototyper med temaet ’robotic og leg’, som kan bruges på skoler, daginstitutioner og i forbindelse med genoptræning. De tværfaglige teams giver en god forståelse for praksis og erfaring kombineret med højteknologi og designprocesser, og de skaber helt nye ideer til nye læringsredskaber baseret på robotteknologi, fortalte Gunver Majgaard.

Større fleksibilitet i industrien

- Robotter i industrien er ikke et ukendt begreb. Globaliseringen har for længst lært virksomhederne, at robotter og automatisering er en nødvendighed for at overleve på det globale marked. Men der er stadig mange opgaver i industrien, som kan automatiseres med en ny generation af mindre og mere fleksible robotter. For morgendagens industrirobotter skal imødekomme produktioner med mindre styktal og hurtige omstillinger, sagde Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster, der er daglig leder af robotlaboratoriet på Syddansk Universitet.

Robotterne skal være lettere at programmere og tilpasse den sammenhæng de skal indgå i. De skal være mere fleksible med lavere vægt, så de let kan flyttes til nye opgaver. Og sidst men ikke mindst så skal de lære af deres egne og andres erfaringer, fortalte Niels Jul Jacobsen, der beskrev en række igangværende robotprojekter i robotlaboratoriet som netop har dette fokus. Bl.a. Innovationskonsortiet MoveBots og Højteknologifondsplatformen Handyman, som begge er etableret i det Regionale Teknologicenters levetid. Målet er at få robotterne til at genkende, forstå, gribe og manipulere forskellige emner og samtidig forstå og tilegne sig viden om den komplekse opgavesammenhæng de indgår i.

- Udfordringen er at kunne ”slippe robotterne løs”. Fra deres trygge velordnede industrielle verden og ud i kaotiske, ustrukturerede omgivelser, hvor de skal indgå i interaktion med mennesker. Det kræver, at vi får gjort det let at kommunikere og beskrive den arbejdsopgave, som robotten skal lave, hvor vi som mennesker er værkfører, mens robotten udfører arbejdet, fortalte Niels Jul Jacobsen.

Fra regionalt til nationalt

Innovationskonferencen blev afsluttet med et spændende indlæg af Bo Stjerne Thomsen fra Teknologisk Institut om interaktiv arkitektur og design, mens direktør Lasse Mogensen fra RoboCluster rundede dagen af og fortalte om overgangen til Innovationsnetværk og fremtidens vækststrategi.

For Innovationskonferencen markerede afslutningen på Det Regionale Teknologicenter og overgangen til det landsdækkende Innovationsnetværk RoboCluster. Innovationsnetværket vil videreføre samarbejdet og de gode erfaringer fra Teknologicenteret, men udvide fokus fra et regionalt til et nationalt perspektiv. Innovationsnetværket RoboCluster er således blevet styrket med nye partnere uden for den syddanske region. Konsortiet tæller ud over de oprindelige partnere Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi nu også Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk RobotForening.

Efter konferencen fik deltagerne en rundvisning på RoboDays robotfestival, som blev skudt i gang samme dag.

RoboClusters arbejde fortsætter også stadig sit regionale præg gennem projektet klyngeinitiativet, der har partnerne Udvikling Odense, Syddansk Erhvervsskole, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og RoboCluster.

Læs mere om klyngeinitiativet

Yderligere information

Mette Thiel
Marketing og kommunikationsansvarlig i RoboCluster
T +45 6550 3917
mette.thiel@robocluster.dk


Innovationskonferencen viste, at der satses på højteknologisk ukrudtsbekæmpelse, ved hjælp af mikrosprøjtning og sprøjtebomme, der stedspecifikt sprøjter ukrudt, så landbruget kan nedbringe brugen af sprøjtegifte med 90%


Et af initiativerne inden for sundhedsrobotter er en transportrobot til blodprøver


Innovationskonferencen viste, at robotteknologi også er ved at finde vej ind i skolernes læringskoncepter


Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster gjorde ved innovationskonferencen klart, at der stadig er mange opgaver i industrien, som kan automatiseres med en ny generation af mindre og mere fleksible robotter.
Oprettet: 25.09.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere