• Danish
  • English

Seneste nyheder

Svinegode robotter

02-06-2009
Fremtidens grise bliver både gladere og renere, hvis udviklingen inden for design af svinestalde bliver, som projektet StaldTeks krystalkugle forudsiger. Projektet kombinerer kognitive sensor- og robotteknologier med design, udvikling og innovation af staldbygninger.

Svineproduktionen i Danmark står overfor store udfordringer. Prisniveauet på det globale marked falder grundet konkurrence fra Østeuropa og Nord- og Sydamerika. Samtidig ligger de danske løn- og anlægsomkostningerne helt i top, hvilket medfører behov for øget produktivitet og løbende rationaliseringer af produktionen. Løsninger til dette har tidligere været rettet mod automatisering af fodring og gødningshåndtering.

Men opgaverne omkring automatisering er stadig talrige, idet krav til forbedring af arbejdsmiljø, reduktion af lugt- og ammoniakemission samt øget dyrevelfærd og kvalitet er problemstillinger, som opnår større og større bevågenhed i samfundet.

Projektet imødekommer disse udfordringer gennem et øget fokus på udvikling af nye former for svinestalde, hvor bygninger, inventar, udstyr og interaktionen mellem mennesker, dyr og teknologi bygger på integrerede, avancerede og kognitive sensor- og robotteknologier. Målet er at introducere markedet for nye former for svinestalde, hvor produktivitet, miljøbelastning, arbejdsmiljø og dyrevelfærd er optimeret til fremtidens øgede krav til svineproduktion. Teknologisk Institut, der er projektleder, skød i slutningen af januar 2009 projektet i gang ved et kick-off møde i Forskerparken i Odense.

Opgør med traditionelle løsninger

StaldTek fører ikke kun avancerede sensor- og robotteknologier ind i de danske svinestalde, men ønsker at bryde med tankegangen i de eksisterende teknologiske løsninger, der i mange tilfælde er udviklet og tilpasset staldenes eksisterende design fra 1970´erne.

Det betyder, at projektet på et forsknings- og udviklingsmæssigt niveau starter fra bunden med udarbejdelsen af nye designs og staldkoncepter, hvor avancerede, kognitive sensor- og robotteknologier bliver en integreret og iberegnet del af staldenes bygninger, inventar og udstyr. Forsknings- og udviklingsarbejdet tager yderligere afsæt i dyrs, personales og det biologiske systems krav og præferencer.

Innovations- og udviklingsindsatsen fokuserer på tre forskningsprojekter inden for temaerne;
- Automatisering af arbejdsmiljøbelastende og plejekrævende opgaver
- Modellering af luftstrømme og emission af gasser fra overflader med gylle i svinestalde
- Biologiske styringsmodeller til overvågning, stimulering og pasning af grise i svinestalde

Projektet arbejder yderligere med seks applikationsprojekter inden for emnerne;
- Fodring
- Rengøring
- Gyllehåndtering
- Stimulering, pasning og pleje
- Management, planlægning og dataopsamling
- Klima og ventilation

Hvert applikationsprojekt udgør en central funktion i en svinestalds daglige drift, og munder ud i nye løsningskoncepter, som i sidste ende kan blive del af fremtidens robotiserede svinestald.

Eksempelvis vil applikationsprojektet ”rengøring” nytænke svinestaldens rengøringsproces ved at sætte fokus på udvikling af automatiserede løsninger, der rengør med tæt ved 100 % effektivitet, samtidig med at de afhjælper problemer omkring hårdt arbejdsmiljø og et stort vandforbrug.

Bredt konsortium sikrer stort innovationspotentiale

StaldTek består af et konsortium med repræsentanter fra både videninstitutioner, faglige organisationer og virksomheder. Alle med kompetencer og viden inden for et bredt spektrum af avanceret robot- og sensorteknologi, dyrevelfærd, stalddesign, staldinventar og landbrugsrådgivning. Det brede spektrum af partnere, der til daglig bevæger sig på vidt forskellige fagområder, giver en unik fælles opbygning af kompetencer og innovationspotentiale, der også rækker ud over projektets levetid.

Store forventninger hos partnerne

Dansk Svineproduktion er partner i projektkonsortiet, og har store forventninger til projektet.

- Dansk Svineproduktion deltager i StaldTek fordi vi anser IKT, sensorer og robotteknologi som en uundværlig teknologisk udvikling til overvågning og styring af fremtidens produktionsenheder. Vi forventer at projektet kommer så vidt på flere områder, at der kan demonstreres nye teknologier, som på sigt kan udvikles og implementeres i vores svineproduktionssystemer. Så vi forventer dermed, at projektet kan komme med brugbare idéer til banebrydende nye teknologier, og at en række af de deltagende firmaer vil inddrage de forsknings- og udviklingsresultater, der kommer ud af projektet med over i deres egen udvikling af nye produkter, fortæller Finn Udesen, der er afdelingschef i Dansk Svineproduktion.

Konsortiets partnere

- Agro Products A/S
- Danish Farm Design A/S
- Dansk Svineproduktion
- Institut for Industri og Byggeri, Syddansk Universitet
- EGATEC A/S
- EURISCO ApS
- NOVOTEK PLANNING SYSTEMS A/S
- RoboCluster, Syddansk Universitet
- Samson Agro A/S
- Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi – projektleder
- Ørsted, Danmarks Tekniske Universitet
- Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og ernæring, Aarhus Universitet
- Institut for Jordbrugsteknik, Aarhus Universitet
- Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi
- Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik

Bevilling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen støtter StaldTek med 13.987.500 kr. Projektets samlede budget er 33.400.000.

Yderligere information

Claus Risager
Centerchef
Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
T +45 7220 3985
claus.risager@teknologisk.dk

Oprettet: 06.02.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere